sesja XXVIII - 27 grudnia 2012r.

SESJA NR XXVIII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 27 grudnia 2012r.

 


  

UCHWAŁA NR XXVIII/238/2012

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
ZAŁĄCZNIK NR 01 -
Dochody budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 02 Wydatki budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 03 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 04 - Dochody budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2 0 1 3 r .
ZAŁĄCZNIK NR 05 - Wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi u s t a w a m i w 2 0 1 3 r .
ZAŁĄCZNIK NR 06 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.
ZAŁĄCZNIK NR 07 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 08 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 09 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2 0 1 3 r .
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR XXVIII/239/2012

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2013-2024
ZAŁĄCZNIK NR 01
-
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złocieniec na lata 2013 - 2024
ZAŁĄCZNIK NR 01
-
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złocieniec na lata 2013 - 2024 - ciąg dalszy
ZAŁĄCZNIK NR 01
-
Analiza graficzna danych z WPF
ZAŁĄCZNIK NR 02
-
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2013 – 2024

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXVIII/240/2012

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2012
ZAŁĄCZNIK NR 1
-
Dochody budżetowe gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2
Wydatki budżetowe gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK NR 3
-
Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXVIII/241/2012

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2013

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.)      

 UCHWAŁA NR XXVIII/242/2012

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2013

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXVIII/243/2012

w sprawie określenia kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w celu wyliczenia dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy Złocieniec na finansowanie działalności centrum integracji społecznej w roku 2013

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXVIII/244/2012

w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXVIII/245/2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji
ZAŁĄCZNIK
-
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXVIII/246/2012

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXVIII/247/2012

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXVIII/248/2012

w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXVIII/249/2012

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2013 roku (plan pracy rady)

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXVIII/250/2012

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2013 rok

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXVIII/251/2012

w sprawie przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXVIII/252/2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXVIII/253/2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa”
ZAŁĄCZNIK -
System Informacji Przestrzennej Powiatu Drawskiego

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 27 grudnia 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 30-01-2013 12:04:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 30-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 25-10-2013 07:16:53