sesja XXVII - 29 listopada 2012r.

SESJA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 29 listopada 2012r.

 


 

 

UCHWAŁA NR XXVII/221/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXVII/222/2012

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXVII/223/2012

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.)

UCHWAŁA NR XXVII/224/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.)

UCHWAŁA NR XXVII/225/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.)

UCHWAŁA NR XXVII/226/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.)

UCHWAŁA NR XXVII/227/2012

w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów na terenie gminy Złocieniec, a także określenia granic obwodów publicznych gimnazjów

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXVII/228/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie Aktu Założycielskiego Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu ul. I Dywizji WP 4

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.)

UCHWAŁA NR XXVII/229/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie Aktu Założycielskiego Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu ul. Czwartaków 2

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.)

UCHWAŁA NR XXVII/230/2012

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2012
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Dochody budżetowe gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetowe gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXVII/231/2012

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na lata 2012 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 1 cz 1 -
Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243
ZAŁĄCZNIK NR 1 cz 2 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2012 - 2024
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na lata 2012 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 3 cz 1 - Zbiorczo przedsięwzięcia
ZAŁĄCZNIK NR 2 cz 2 - Limity wydatków na przedsięwzięcia
ZAŁĄCZNIK NR 3 cz 3 - Limity wydatków na przedsięwzięcia

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXVII/232/2012

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przez  Miejsko - Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14  dni  od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXVII/233/2012

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXVII/234/2012

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXVII/235/2012

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXVII/236/2012

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r..)

UCHWAŁA NR XXVII/237/2012

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXVII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 listopada 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 07-01-2013 07:45:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 03-03-2014 11:59:47