sesja XXV - 25 października 2012r.

SESJA NR XXV RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 25 października 2012r.

 


 

 

UCHWAŁA NR XXV/207/2012

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXV/208/2012


w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXV/209/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXV/210/2012

w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXV/211/2012

w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXV/212/2012

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2012
ZAŁĄCZNIK -
przychody i rozchody Budżetu gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXV/213/2012

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2012
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Dochody budżetowe gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetowe gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXV/214/2012

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na lata 2012 – 2024
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243
ZAŁĄCZNIK NR 1 - wykresy
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2012 - 2024
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na lata 2012 – 2024

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXV/215/2012

w sprawie wyemitowania obligacji gminy Złocieniec oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Złocieńca

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXV/216/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXV/217/2012

zmieniająca uchwałę w sprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.)

UCHWAŁA NR XXV/218/2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXV/219/2012

w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym, dla celów podatku leśnego

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 25 października 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 22-11-2012 13:24:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 22-11-2012 14:55:43