obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem wodociągowym magistralnym) wraz z przyłaczami, odcinaka sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej długosci do 1 km wraz z przyłączami na terenie działek nr ewid. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 17, 30/17, 30/13, 30/23, 30/22 obreb 14 oraz nr ewid. nr ewid. 41/1 i 41/2 obręb 15 m. Zlociniec, przepompowni na terenie działki nr ewid. 30/22 obreb 14 m. Złociniec