sesja XLVII (30.12.2009r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XLVII )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLVII/324/2009
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK NR 01 - Dochody budżetu Gminy Złocieniec w 2010r.
ZAŁĄCZNIK NR 02 - Wydatki budżetu Gminy Złocieniec w 2010r.
ZAŁĄCZNIK NR 03 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Złocieniec w 2010r.
ZAŁĄCZNIK NR 04 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 05 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.
ZAŁĄCZNIK NR 06 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 07 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 08 - Limity wydatków Gminy Złocieniec na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych
ZAŁĄCZNIK NR 09 - Limity wydatków Gminy Złocieniec na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych w 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Złocieniec w 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Złocieniec w 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Złocieniec w 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 15 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 16 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 17 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 18 - Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Złocieniec w 2010 r.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego) 

UCHWAŁA NR XLVII/325/2009
 
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLVII/326/2009
 
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec na rok 2010.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.) 

UCHWAŁA NR XLVII/327/2009
 
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2010.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.) 

UCHWAŁA NR XLVII/328/2009
 
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLVII/329/2009
 
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLVII/330/2009
 
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLVII/331/2009
 
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLVII/332/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „Celowy Związek Gmin R-XXI”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLVII/333/2009
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2009.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki
ZAŁĄCZNIK NR 3 - przychody i rozchody budzetu Gminy Złocieniec w 2009r.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)  

UCHWAŁA NR XLVII/334/2009
 
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLVII/335/2009
 
w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010r.) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XLVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 30 grudnia 2009 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 15-01-2010 12:22:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Inocenta Jakubik 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 15-01-2010 12:54:28