sesja XLIV (29.10.2009r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XLIV )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLIV/293/2009
 
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec w 2010 roku.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIV/294/2009
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2009.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnychpo zmianach
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw 2009 r.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIV/295/2009
 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.) 

UCHWAŁA NR XLIV/296/2009
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.) 

UCHWAŁA NR XLIV/297/2009
 
w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym, dla celów podatku leśnego.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.) 

UCHWAŁA NR XLIV/298/2009
 
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.) 

UCHWAŁA NR XLIV/299/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.) 

UCHWAŁA NR XLIV/300/2009
 
w sprawie współpracy ze społecznością lokalną gminy Olesznia na Ukrainie.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIV/301/2009
 
w sprawie przystąpienia gminy Złocieniec do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIV/302/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIV/303/2009
 
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XLIV/304/2009
 
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XLIV/305/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIV/306/2009
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzęśnica na lata 2009 - 2016.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIV/307/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec środków trwałych tj. obiektów budowlanych i urządzeń jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wyszczególnienie środków trwałych
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 30 kwietnia 2009 r.) 

UCHWAŁA NR XLIV/308/2009
 
w sprawie poparcia działań Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIV/309/2009
 
w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XLIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 października 2009 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 03-11-2009 10:56:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Modrzakowski 12-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 14-01-2010 08:21:48