Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG-IV/7625/7/09, dla przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie targowiska miejskiego z pawilonami handlowymi i straganami oraz budynkami zaplecza sanitarnego i śmietnika, budowie parkingu, układu komunikacyjnego przy targowisku i garażach, budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, odwodnienia terenu, zasilenia elektrycznego i oświetlenia terenu, urządzeniu i zagospodarowaniu terenów zielonych, w Złocieńcu przy ul. Kasztanowej, na terenie działek nr: 176/72, 193, 165/2, 166/6, 170, 175, 177, 178 położonych w obrębie 11 miasta Złocieniec.