sesja XXXVII (26.03.2009r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XXXVII )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXXVII/237/2009
 
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2009 – 2011.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVII/238/2009
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
ZAŁĄCZNIK - wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVII/239/2009
 
w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.) 

UCHWAŁA NR XXXVII/240/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XXXVII/241/2009
 
w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicach Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu) 

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2009
 
w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicach Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu) 

UCHWAŁA NR XXXVII/243/2009
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2009.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 - dochody gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK Nr 2 - wydatki gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 3 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVII/244/2009
 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłącznym udziałem
skarbu gminy Złocieniec pod firmą Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Złocieńcu .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVII/245/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego” i przyjęcia jego statutu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVII/246/2009
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Darskowo na lata 2009 - 2016.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Plan odnowy miejscowości Darskowo 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVII/247/2009
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warniłęg na lata 2009 - 2016.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Plan odnowy miejscowości Warniłęg.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVII/248/2009
 
w sprawie utworzenia w szpitalu obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicach Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu) 

UCHWAŁA NR XXXVII/249/2009
 
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu terenu rekreacyjnego w miejscowości Darskowo i Warniłęg oraz zakup wyposażenia dla Zespołu Śpiewaczego „Darskowiacy” z Darskowa” w związku z ubieganiem się przez Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 „Odnowa i rozwój wsi”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 26 marca 2009 roku

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 24-04-2009 11:00:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Inocenta Jakubik 22-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 20-05-2009 08:13:49