Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dot. budowy kładki dla ruchu pieszego (w miejscu istniejącego mostu przeznaczonego do rozbiórki), na działkach o numerach ewidencyjnych 54, 150, 170, położonych w obrębie 11 miasta Złocieniec, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 320019 ?Ostoja Drawska?, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - ?Pojezierze Drawskie? oraz w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego.