Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wąsosz gmina Złocieniec, na działkach o nr ewidencyjnych: 113/9, 379, 375, 376, 377, 378, 99, 100, 101, 102, 116/4, 117, 118/6, 119/1, 73/3, 73/2, 73/4, 73/5, 8 położonych w obrębie Bobrowo gm. Złocieniec, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 320019 Ostoja Drawska oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie