Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci rozdzielczej kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kosobudy na działkach nr 83/3, 94, 149, 99/2, 155/2, 157/2, 95, 57, 58, 277, 263/1, 262/5, 262/7, 144/2, 246, 251, 253, 261/2, 258, 291, 305, 257/3, 302/9, 325/3, 63, 215/1, 61/1, 263/2, 233/3, 232/1, 230/1, 235, 229/2, 238, 263/1 położonych w obrębie Kosobudy gm. Złocieniec, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 320019 ?Ostoja Drawska? i Obszaru Chronionego Krajobrazu ?Pojezierze Drawskie?.