sesja XXI (27.03.2008r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XXI )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXI/135/2008 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec do roku 2015
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXI/136/2008

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Aliny Pietrowicz-Mojsiejewicz na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXI/137/2008

w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXI/138/2008

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXI/139/2008 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2006 –2008
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXI/140/2008

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „ulica Drawska”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)
ZAŁĄCZNIK NR 1 - miejscowy plan zagospodarowani aprzestrzennego gminy Złocieniec - ul. Drawska
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu gminy Złocieniec - ulica "Drawska"
ZAŁĄCZNIK NR 4 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nalea do zadan własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.

UCHWAŁA NR XXI/141/2008

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobrowo na lata 2007 – 2013
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)
ZAŁĄCZNIK  - Plan odnowy miejscowości Bobrowo na lata 2007 - 2013

UCHWAŁA NR XXI/142/2008

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Worowo na lata 2007 – 2013.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)
ZAŁĄCZNIK  - Plan odnowy miejscowości Stare Worowo na lata 2007 - 2013

UCHWAŁA NR XXI/143/2008

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2008
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXI/144/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2008 r..)-----------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XXI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 27 marca 2008 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 18-04-2008 07:32:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 18-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 18-04-2008 08:35:31