Postanowienie o budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej w Złocieńcu

Złocieniec, 2008.03.06.

O g ł o s z e n i e
o wydaniu postanowienia
o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008r., poz. 150), w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/, Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec zawiadamia, że :

W dniu 04.03.2008r. zostało wydane postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :

budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej w Złocieńcu (wraz z przyłączami), na terenie działek nr 198/4, 157, 186, 172, 168, 167, 158/2, 154, 1555, 247/5, 161, 160, 159 położonych w obrębie 11 miasta Złocieniec w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 320019 „Ostoja Drawska”.


Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Złocieńcu / w Referacie Gospodarki Gruntami, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Wolności 10, pok. nr 5/, w godzinach pracy urzędu.

Informacja o wydanym postanowieniu zostaje podana stronom do wiadomości , poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej: bip.zlocieniec.pl oraz na tablicach ogłoszeń UMiG w Złocieńcu.


Od postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, które uważa się (zgodnie z art. 49 Kpa) za dokonane, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 28.03.2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 06-03-2008 16:00:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kochanowska 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 06-03-2008 16:00:56