sesja XVIII (28.12.2007r.)

 

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XVIII )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XVIII/111/2007

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2008
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Złocieniec)

UCHWAŁA NR XVII/112/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku)

UCHWAŁA NR XVIII/113/2007

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XVII/114/2007

w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2008.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.)

UCHWAŁA NR XVIII/115/2007

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r..)

UCHWAŁA NR XVII/116/2007

w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec środków trwałych tj. obiektów budowlanych i urządzeń jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/117/2007

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Złocieniec na lata 2007 - 2013
ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 117 - Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Złocieniec na lata 2007-2013
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVII/118/2007

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2008 roku .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/119/2007

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – ulica „Dworcowa”
ZAŁĄCZNIK Nr 1 - mapa zasadnicza
ZAŁĄCZNIK Nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XVII/120/2007

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.)

UCHWAŁA NR XVIII/121/2007

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2008
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.)

UCHWAŁA NR XVII/122/2007

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2007.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVII/123/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz planu finansowego tych wydatków.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)


-----------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 28 grudnia 2007 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 17-01-2008 14:52:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 08-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 17-01-2008 15:21:12