sesja XLXIX ( 26.10.2006r. )

KADENCJA 2002 - 2006 ( sesja XLIX )


UCHWAŁA Nr XLIX/347/2006

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/348/2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Stawno – dz. 48”
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/349/2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Lubieszewo”
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/350/2004

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec w 2007 roku
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/351/2006

w sprawie Programu usuwania azbestu z terenu gminy Złocieniec na lata 2006 – 2032
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/352/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „Celowy Związek Gmin R-XXI”
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/353/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/354/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2006
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/355/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego gminy Złocieniec na lata 2006 – 2008
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/356/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/357/2006

w sprawie zgody na zbycie na rzecz Powiatu Drawskiego udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz rozliczenia z Powiatem Drawskim nakładów poniesionych przez gminę Złocieniec na wybudowanie hali widowiskowo-sportowej w Złocieńcu
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/358/2004

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIX/359/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
( uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.)

UCHWAŁA Nr XLIX/360/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
( uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. )

UCHWAŁA Nr XLIX/361/2004

w sprawie uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu cegielni i kopalni Złocieniec - Rzęśnica
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

( uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XLIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 26 października 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 13:43:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 15:00:48