sesja XVI ( 31.03.2004r. )

KADENCJA 2002 - 2006  ( sesja XVI )


UCHWAŁA Nr XVI/139/2004

w sprawie przystąpienia do związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „Celowy Związek Gmin R-XXI”.
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA Nr XVI/140/2004

w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „Celowy Związek Gmin R-XXI”.
(
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XVI/141/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.
(
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XVI/142/2004

w sprawie opłat za składowanie odpadów na komunalnym składowisku odpadów
w gminie Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r. )

UCHWAŁA Nr XVI/143/2004

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
(
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XVI/144/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2002-2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

UCHWAŁA Nr XVI/145/2004

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec w 2004 roku.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XVI/146/2004

w sprawie gminnej strategii integracji i polityki społecznej w Złocieńcu.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XVI/147/2004

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XVI/148/2004

w sprawie zmiany w Statucie gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

UCHWAŁA Nr XVI/149/2004

w sprawie nadawania tytułu i przyznawania medalu Zasłużony dla Miasta
i Gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XVI/150/2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XVI/151/2004

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XVI/152/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XVI/153/2004

w sprawie pozbawienia kategorii drogi zaliczonej do kategorii dróg gminnych.
( Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2005 r. )

UCHWAŁA Nr XVI/154/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec do roku 2015.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XVI/155/2004

w sprawie pozbawienia kategorii drogi zaliczonej do kategorii dróg gminnych.
( Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2005 r. )

UCHWAŁA Nr XVI/156/2004

w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim Sądu Pracy.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 12:11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:38:54